سایز تشک

سایز تشک

سایز تشک: یکی از مهمترین جنبه های خوابی خوب و آرام داشتن تشک  مناسب می باشد باید اطمینان

سایز تشک: یکی از مهمترین جنبه های خوابی خوب و آرام داشتن تشک  مناسب می باشد باید اطمینان حاصل کنید که فضای  استراحت انتخابی مناسب شما می باشد یا نه؟گاهی فرد تشکی را انتخاب و خریداری می کند و بعد از خرید متوجه می شود که فضای تشک و اندازه تشک اون احصاص راحتی که باید داشته باشد را ندارد و در رختخواب خود راضی نیستیم بهتر است از فبل از خرید به نمودار سایز های موجود تشک استاندارد توجه داشته باشید . تشکی انتخاب کنی که نه کوچک باشد و نه انقدر بزرگ که فضای اتاق را بگیرد.ابتدا فرد باید توجه داشته باشد که تخت یک نفره یا دو نفره می خواهد و ابعاد یک نفره یا دونفره در چه سایزی باشد

Mattress Size Chart

Mattress Sizes

 

 

One of the most important aspects of a better night’s sleep is ensuring you have enough room to fully relax and sleep. A common mistake in purchasing a bed is buying one that is too small. Before you start shopping, ask yourself if you are satisfied with the amount of sleep space in your current bed and review our mattress size charts below to ensure you purchase the right bed size

سایز و اندازه تشک

 

Which mattress size is best

سایز تشک

سایز تشک

The best bed size really depends on who will be sleeping in it. If only one person will be sleeping in the bed, then a twin, twin XL or full size mattress will work. If two people will be sleeping in the bed, a queen, king or California king bed will give both sleepers ample space, ensuring you receive a good night’s sleep

Twin Bed Dimensions

A twin size mattress is the smallest mattress available and is best suited for one child or one adult. The dimensions of a twin size mattress are approximately 39 inches wide by 74 inches long. Taller adults may be more comfortably sleeping on a twin XL bed size

Twin XL Bed Dimensions

Popular in many college dorm rooms, the twin XL (extra-long) mattress is approximately 6 inches longer than a twin mattress. This makes it perfect for taller adults. Twin XL beds are approximately 39 inches wide by 80 inches long

Full Bed Dimensions

The full size mattress, also known as a double mattress, is approximately 16 inches wider than a twin mattress, but does not provide enough added room for two people to sleep comfortably. It may be too short for adults taller than 5’۵”. Full beds are 54 inches wide by 74 inches tall. A full size mattress is a great choice for growing children, plus the added space allows for parents to lie down while tucking their kids in for the night

 

Pin It

ثبت دیدگاه