ارﺗﺒﺎط ﻋﺎدات ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﺑا ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن چکیده: ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب ﯾﮏ ﺳﺎزه ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .اﻣﺎ، اﺟﺰای دﻗﯿﻖ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب و اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ آن ﻫﺎ ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی زﻣﺎن ﺑﻨﺪی ﺧﻮاب و ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﺧﻮاب و ﻋﺎدات ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻮد. ﻣﻮاد […]

ادامه مطلب

تاثیر خواب بر حافظه نکته بیسار مهمی است که باید به آن توجه کرد.بهرمندی از حافظه قوی،مستلزم داشتن خواب مفید است.برای داشتن خواب خوب نکاتی را باید در نظر گرفت. ۱- تمرکز، اساسی ترین پایه هرم ذهن است که طریق خواب عمیق شبانه می تواند تامین شود. ۲- وقتی خواب هستید، مغز حافظه های جدیدی راتجربه […]

ادامه مطلب

پمفلت تعادل در خواب:اهمیت خواب در انسان برکسی پوشیده نیست. تقویت سیستم ایمنی بدن، ترمیم نورون‌ها و حفظ کارآوری سیستم عصبی ساماندهی یادگیری و حافظه و رشد کودکان و نوجوانان به دلیل اینکه هورمون رشد بیشتر در حین خواب ترشح می‌گردد از عملکردهای ویژه خواب است. بنابراین با توجه به اهمیت خواب می‌توان گفت کم […]

ادامه مطلب

    مجله برجیس تشک و کالای خواب اولین مجله تخصصی   در این شماره می خوانید: خواب کودک     که  به خواب کودک و دکوراسیون اتاق خواب کودک پرداخته و هر انچه که مورد نیاز والدین است که باید در مورد خواب کوک خود بدانند خواب چیست مشکل  دیر خوابیدن کودکان میزان و اصول […]

ادامه مطلب

The concept in growing the business was to encompass town of Seattle, washington. Not only did the Rams only positioned 10 cheap nfl jerseys usa total points, they failed to Glenn Sparkman jersey wholesale score twice in the rooms from Miami’s (OH) two yard array. They had trouble arranging in the importance formation covering TE’s […]

ادامه مطلب