خواب چیست:خواب حالت ویژه ای از ذهن و جسم است که در آن بدن عمیقا در شرایط استراحت قرار می گیرد. سوخت و ساز به حدالقل می رسد و ذهن به روسی آنچه در دنیای بیرون می گذرد بسته می شود.این عبارت اخیر باید به دقت برسی شود. زیرا همه می دانیم که ذهن در […]

ادامه مطلب

خواب روز: توانایی چرت زدن در  طی روز حتی در شرایط کاری ویژگی برخی از انسانهای بزرگ تاریخ ماست.اگر در طی روز خسته می شوید و دوست دارید به روی تشک  خود بروید.مسلما دقایقی خوابیدن بر روی تشک بهتر از نوشیدندو فنجان قهوه است.در واقع در بخش های بزرگی از جهان خواب نیم روز بسیار […]

ادامه مطلب