کلیپ تست تشخیص کم خوابی: آیا شب ها به سختی به خواب می روید  وساعت ها بر روی تشک خود لول می خورید و روز ها با زنگ ساعت به سختی بیدار می شوید و طی روز مدام مجبور به نوشین قهوه و چای جهت بر طرف کردن خواب الودگی میکنید.بی خوابی دراز مدت باعث […]

ادامه مطلب